BONDURI

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

 • Presupune plata necondiționată la cererea Beneficiarului.
 • Relația dintre Garantor și Garantat se
  bazează pe contragaranție.
 • Nu protejează Garantatul de cererile
  nefondate ale Beneficiarului.

ASIGURĂRI DE GARANȚII

 • Presupun plata condiționată de existența unui caz de culpă dovedit de Beneficiar.
 • Protejează Garantul împotriva cererilor
  nefondate ale Beneficiarului.
 • Relația dintre Garantor și Garantat se
  bazează pe bonitatea și solvabilitatea
  Garantatului. Acestea sunt elemente
  esențiale în subscrierea riscului.

asigurat

Societate comercială
înregistrată în România

 • CONSTRUCTOR
 • FURNIZOR
 • ANTREPRENOR
 • SUB-CONTRACTOR

beneficiar

Autoritatea contractantă
(autorități și instituții publice din România)

 • ACHIZITOR
 • CUMPĂRĂTOR
 • BENEFICIAR
 • ANTREPRENOR GENERAL

Oferta

 • Garanție de participare la licitație (bid bond)
 • Garanție de returnare a avansului (advance payment bond)
 • Garanție de bună execuție (performance bond)
 • Garanție de mentenanță (maintenance bond)

ASIGURAREA DE GARANȚII

SCOP:
Garantarea obligațiilor ce decurg din oferta de participare la licitație.

VALOAREA GARANȚIEI:
0.5% – 5% din valoarea ofertei.

PERIOADA DE VALABILITATE A GARANȚIEI:
Perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai mult de 180 zile.

CAZURI DE CULPĂ CARE ATRAG EXECUTAREA GARANȚIEI:

 • Ofertantul retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
 • Ofertantul câștigă licitația, dar nu constituie garanțiile din ofertă.
 • Ofertantul câștigă licitația, dar nu semnează contractul.
 • Ofertantul contestă procedura pentru atribuirea contractului dar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor respinge contestația.

VALOAREA DESPĂGUBIRII:
Valoarea garanției sau diferența dintre valoarea ofertei garantate și valoarea ofertei
clasate după oferta garantată și respectiv desemnată câștigătoare, dar nu mai mult decât
valoarea garanției.

GARANȚIE DE RETURNARE A AVANSULUI

SCOP:
Garantarea obligațiilor de returnare a avansului acordat constructorului.

VALOAREA GARANȚIEI:
Valoarea avansului prevăzut în contract.

PERIOADA DE VALABILITATE A GARANȚIEI:
Perioada de justificare sau recuperare a avansului, dar nu mai mult de perioada de
execuție (maxim 2 ani).

CAZURI DE CULPĂ CARE ATRAG EXECUTAREA GARANȚIEI:
Asiguratul nu a finalizat execuția și nu justifică utilizarea avansului, respectiv nu
returnează Beneficiarului sumele și materialele primite în avans.

VALOAREA DESPĂGUBIRII:
Valoarea avansului nereturnat în caz de culpă, în limita sumei garanției.

GARANȚIE DE BUNă execuție

SCOP:
Garantarea obligațiilor de execuție ce decurg din contractul de bază.

VALOAREA GARANȚIEI:
5% - 20% din valoarea contractului.

PERIOADA DE VALABILITATE A GARANȚIEI:
Perioada de execuție a lucrărilor, respectiv de la data emiterii până la data:

 • Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai mult de 2 ani;
 • Procesului Verbal de recepție finală dar nu mai mult de 2 ani + 5 ani, dacă garanția
  acoperă atât perioada de execuție, cât și perioada de întreținere.

CAZURI DE CULPĂ CARE ATRAG EXECUTAREA GARANȚIEI:
Asiguratul nu îndeplinește sau îndeplinește necorespunzător obligațiile stipulate în
contract (cantitativ, calitativ, termene).

VALOAREA DESPĂGUBIRII:
Cotă parte din valoarea garanției, respectiv ponderea valorii lucrărilor neexecutate sau
executate necorespunzător din culpa Asiguratului. Aceasta se calculează din totalul
contractului dar în limita sumei garanției.

GARANȚIE DE mentenanță

SCOP:
Garantarea remedierii oricăror defecte sau vicii ascunse la lucrarea executată, apărute în
perioada post-execuție.

VALOAREA GARANȚIEI:
5% - 10% din valoarea contractului.

PERIOADA DE VALABILITATE A GARANȚIEI:
Perioada de garanție a lucrărilor prevăzută în contract, calculată de la data Procesului
Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai mult de 5 ani.

CAZURI DE CULPĂ CARE ATRAG EXECUTAREA GARANȚIEI:
Asiguratul nu remediază defecțiunile constatate în perioada de garanție a lucrării.

VALOAREA DESPĂGUBIRII:
Costul lucrărilor de remediere executate de un alt constructor, la solicitarea
Beneficiarului, în limita sumei garanției.

ALTERNATIVA ASIGURĂRII

 • Fără fonduri blocate
 • Fără contragaranții materiale cum ar fi ipotecile sau gajurile
 • Protecție împotriva pierderilor cauzate de cererile nefondate ale beneficiarilor
 • Costuri totale mai mici decât cele ale scrisorilor de garanţie bancară sau celelalte forme de garantare care implică bani blocaţi

CADRU LEGAL

Condiții legale favorabile: HG 834/2009 referitor la achiziția publică.

53. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 86.
(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă.
(3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantă nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;.
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.

55. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 90.
(1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.”


Pentru a primi o ofertă personalizată sau pentru orice informații, reprezentanții Leader Team vă stau mereu la dispoziție.